古诗文网
首页 对联 成语 文言文 辞赋

[伤感古诗词]

现代好诗文网

好诗文整理出伤感古诗词大全

伤感古诗词
撩乱春愁如柳絮。悠悠梦里无寻处  作者:冯延巳
出自宋代诗人冯延巳<鹊踏枝·几日行云何处去  Tune: Butterflies over Flowers> jǐ rì háng yún hé chù qù 几日行云何处去?Where have you gone like cloud from day to day wàng què guī lái 忘却归来,Forgetting to come homeward way? bú dà...


泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去  作者:欧阳修
出自宋代诗人欧阳修<蝶恋花·庭院深深深几许 Tune: Butterflies over Flowers > tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ 庭院深深深几许?Deep, deep the courtyard where he is, so deep. 中仄中平平仄仄。 yáng liǔ duī yā 杨柳堆烟,It's veiled by s...


“却倚缓弦歌别绪,断肠移破秦筝柱” 作者:晏几道
出自宋代诗人晏几道<蝶恋花·梦入江南烟水路 Tune: Butterflies over Flowers> mèng rù jiāng nán yān shuǐ lù 梦入江南烟水路,I dreamed of roving on the southern river shore, háng jìn jiāng nán 行尽江南,However far I might go, bú yǔ lí...


三更月。中庭恰照梨花雪"  作者:贺铸
出自宋代诗人贺铸<忆秦娥·子夜歌 Tune: Song of a Fair Maiden - Midnight Song> sān gèng yu 三 更 月,The moon at midnight zhōng tíng qià zhào lí huā xuě 中 庭 恰 照 梨 花 雪。Shines in mid-court on pear blossoms white. lí huā xuě 梨 花 雪...


东亭南馆逢迎地,几醉红裙"  作者:贺铸
出自宋代诗人贺铸<罗敷歌采桑子·五之五 Tune: Song of Picking Mulberries> dōng tíng nán guǎn féng yíng dì 东 亭 南 馆 逢 迎 地,Inns and pavilions are places to meet and part. jǐ zuì hóng qún 几 醉 红 裙?How often drunk with a sweetheart? ...


净拂床砧夜捣衣" 作者:贺铸
出自宋代诗人贺铸<捣练子·夜捣衣 Tune: Song of the Washerwoman - Pounding Clothes at night> shōu jǐn zì 收 锦 字,I leave the loom xià yuān jī 下 鸳 机。With embroidered brocade; jìng fú chuáng zhēn yè dǎo yī 净 拂 床 砧 夜 捣 衣。Cl...


斜月下,北风前。万杵千砧捣欲穿"  作者:贺铸
出自宋代诗人贺铸<捣练子·夜如年 Tune: Song of the Washerwoman - An endless night> xié yuè xià 斜 月 下,Under the slanting moon, běi fēng qián 北 风 前。In northern wind alone, wàn chǔ qiān zhēn dǎo yù chuān  万 杵 千 砧 捣 欲 穿。...


红藕香残玉簟秋" 作者:李清照
出自宋代诗人李清照<一剪梅·红藕香残玉簟秋 Tune: A Twig of Mume Blossoms> hóng ǒu xiāng cán yù diàn qiū 红 藕 香 残 玉 簟 秋。Fragrant pink lotus fade; autumn chills mat of jade. qīng jiě luó shang 轻 解 罗 裳,My silk robe doffed, I fl...


莫许杯深琥珀浓"  作者:李清照
出自宋代诗人李清照<浣溪沙·莫许杯深琥珀浓 Tune: Silk-Washing Stream> mò xǔ bēi shēn hǔ pò nóng 莫 许 杯 深 琥 珀 浓,don't fill my cup with amber wine up to the brim! wèi chéng chén zuì yì xiān róng 未 成 沉 醉 意 先 融。Before I'm...


物是人非事事休" 作者:李清照

出自宋代李清照<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land> fēng zhù chén xiāng huā yǐ jìn 风 住 尘 香 花 已 尽,Sweet flowers fall to dust when winds abate. rì wǎn juàn shū tóu 日 晚 倦 梳 头。Tired, I won't comb my hair for it is late. ...


风住尘香花已尽,日晚倦梳头  作者:李清照
出自宋代女诗人李清照的<武陵春·春晚 Tune: Spring in Peach-Blossom Land Author> 风住尘香花已尽,Sweet flowers fall to dust when winds abate. 日晚倦梳头。Tired, I won't comb my hair for it is late. 物是人非事事休。Things are the same, bu...


庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数  作者:欧阳修
出自宋代欧阳修<蝶恋花 Tune: Butterflies over Flowers> tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ  庭院深深深几许?Deep, deep the courtyard where he is, so deep. yáng liǔ duī yān  杨柳堆烟,It's veiled by smokelike willows heap on heap. lián mù...


“天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女家”  作者:杜牧
出自唐代诗人杜牧<秋夕> yín zhú qiū guāng lěng huà píng 银烛秋光冷画屏,Autumn has chilled the painted screen in candlelight; qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 轻罗小扇扑流萤。A palace maid uses a fan to catch fireflies. tiān jiē yè sè liá...


郎袍应已旧 颜色非长久  作者:张先
出自宋代诗人张先<菩萨蛮·忆郎还上层楼曲 Tune: Buddhist Dancers > yì láng hái shàng céng lóu qǔ 忆郎还上层楼曲,Missing my lord, I lean on railings of the tower; lóu qián fāng cǎo nián nián lǜ 楼前芳草年年绿。From year to year sweet ...
伤感古诗词

若有知音见采,不辞遍唱阳春  作者:晏殊
出自宋代诗人晏殊<山亭柳·赠歌者 Tune: Willow by Mountainside Pavilion > jiā zhù xī qín 家住西秦,My home was in the west; dǔ báo yì suí shēn 赌薄艺随身。I'd vie in talents with the songstress best. huā liǔ shàng  花柳上,Like blo...


凭栏人·闺怨  作者:王元鼎
垂柳依依惹暮烟,素魄娟娟当绣轩。妾身独自眠,月圆人未圆。啼得花残声更悲,叫得春归郎未知。杜鹃奴倩伊,问郎何日归?...

谷风作者:佚名
习习谷风,以阴以雨。黾勉同心,不宜有怒。采葑采菲,无以下体?德音莫违,及尔同死。 行道迟迟,中心有违。不远伊迩,薄送我畿。谁谓荼苦,其甘如荠。宴尔新婚,如兄如弟。 泾以渭浊,湜湜其沚。宴尔新婚,不我屑以。...


伯兮
伯兮朅兮,邦之桀兮。伯也执殳,为王前驱。 自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容! 其雨其雨,杲杲出日。愿言思伯,甘心首疾。 焉得谖草?言树之背。愿言思伯。使我心痗。...节妇吟·寄东平李司空师道  作者:张籍
君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,何不相逢未嫁时。...


后庭花·一春不识西湖面 作者:许棐
一春不识西湖面。翠羞红倦。雨窗和泪摇湘管。意长笺短。 知心惟有雕梁燕。自来相伴。东风不管琵琶怨。落花吹遍。...


闺怨 / 怨诗 作者:张纮
去年离别雁初归,今夜裁缝萤已飞。征客近来音信断:不知何处寄寒衣?...


秋夜曲·丁丁漏水夜何长  作者:张仲素
丁丁漏水夜何长,漫漫轻云露月光。 秋壁暗虫通夕响,寒衣未寄莫飞霜。...


春闺思 作者:令狐楚
戴胜飞晴野,凌澌下浊河。春风楼上望,谁见泪痕多。...


浣溪沙·楼倚春江百尺高  作者:张先
楼倚春江百尺高。烟中还未见归桡。几时期信似江潮。 花片片飞风弄蝶,柳阴阴下水平桥。日长才过又今宵。...


蝶恋花·梦入江南烟水路 作者:晏几道
梦入江南烟水路。行尽江南,不与离人遇。睡里消魂无说处。觉来惆怅消魂误。 欲尽此情书尺素。浮雁沈鱼,终了无凭据。却倚缓弦歌别绪。断肠移破秦筝柱。...


春思  作者:皇甫冉
莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千。家住层城临汉苑,心随明月到胡天。机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。为问元戎窦车骑,何时返旆勒燕然。...


宫词 / 宫中词  作者:朱庆馀
寂寂花时闭院门,美人相并立琼轩。 含情欲说宫中事,鹦鹉前头不敢言。...


玉楼春·别后不知君远近  作者:欧阳修
别后不知君远近。触目凄凉多少闷。渐行渐远渐无书,水阔鱼沈何处问。 夜深风竹敲秋韵。万叶千声皆是恨。故欹单枕梦中寻,梦又不成灯又烬。...


摊破浣溪沙·菡萏香销翠叶残  作者:李璟
菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴,不堪看。细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚栏干。...

小桃红·春闺怨  作者:乔吉
玉楼风迕杏花衫,娇怯春寒赚。酒病十朝九朝嵌。瘦岩岩,愁浓难补眉儿淡。香消翠减,雨昏烟暗,芳草遍江南。...


春怨 / 伊州歌  作者:金昌绪
打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。...


菩萨蛮·山亭水榭秋方半  作者:朱淑真
山亭水榭秋方半。凤帏寂寞无人伴。愁闷一番新。双蛾只旧颦。 起来临绣户。时有疏萤度。我谢月相怜。今宵不忍圆。...

君子于役
君子于役,不知其期。曷至哉?鸡栖于埘。日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!君子于役,不日不月。曷其有佸?鸡栖于桀。日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴?...

白华
白华菅兮,白茅束兮。之子之远,俾我独兮。 英英白云,露彼菅茅。天步艰难,之子不犹。 滮池北流,浸彼稻田。啸歌伤怀,念彼硕人。 樵彼桑薪,卬烘于煁。维彼硕人,实劳我心。 鼓钟于宫,声闻于外。念子懆懆,视我迈迈...


闺怨  作者:徐彦伯
征客戍金微,愁闺独掩扉。尘埃生半榻,花絮落残机。 褪暖蚕初卧,巢昏燕欲归。春风日向尽,衔涕作征衣。...

推荐阅读:

[伤感古诗词]

本文图片皆有版权,未经允许,禁止转载,文章链接:
http://www.haoshiwen.org/view.php?id=76979

作者介绍
{$view->author} 好诗文网www.haoshiwen.org创建于2013年,网站成立至今一直专注于提供有价值文学服务、涵盖古典文学。古诗,词,对联,成语等,并且是公益性质的网站,我们的初衷是让文学习爱好者更方便找到文学资料。
该文章的内容是好诗文网的编辑精心为您整理,希望您对有多帮助!...
猜您喜欢的分类

©古诗文网

mip-stats-baidu 古诗文鉴赏大全